บทความข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

รู้ไว้ใช่ว่า…หากอยากจะขายฝากอสังหาริมทรัพย์

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้อาจทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่หมุนไม่คล่องตัวหลายคนต้องเอาทรัพย์สินที่มีค่าไปจำนำเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินมาหมุนเวียนให้มากขึ้นแต่ถ้าหากต้องการใช้เงินก้อนโตล่ะ! ทรัพย์สินเล็กๆคงไม่เพียงพอแต่ถ้าหากมีอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านคอนโดที่ยังไม่อยากขายขาดก็อาจทำในลักษณะเดียวกันกับการจำนำของมีค่าได้ซึ่งเราเรียกการทำนี้ว่า “ขายฝาก” อาจมีบางคนที่ยังงงกับคำสองคำที่คล้ายกัน “ฝากขาย” กับ “ขายฝาก” สองคำนี้คล้ายกันมากแต่ความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ความหมายของคำที่คล้ายกันแต่มีความแตกต่างกัน

1. ฝากขาย คือการนำทรัพย์สินที่ต้องการขายไปฝากให้คนอื่นขายแทนการทำเช่นนี้เมื่อขายได้เจ้าของเดิมจะเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นไป

2. ขายฝาก คือการนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปขายแบบมีเงื่อนไขว่าในเวลาที่กำหนดจะไปซื้อคืนมาแบบนี้เรียกว่า “ขายฝาก

การขายฝากนิยมทำกับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่เช่นบ้าน  ที่ดินคอนโดมิเนียมเป็นต้น  ลักษณะเด่นของการขายฝากคือจะต้องมีการทำสัญญาอย่างรัดกุมและระบุเวลาที่แน่นอนในการไถ่ถอนคืนด้วย

4 ข้อควรรู้ในการรับขายฝากบ้าน คอนโด

1. การขายฝากบ้าน คอนโด เป็นอสังหาริมทรัพย์ติดที่ดิน ดังนั้น จึงต้องทำสัญญาที่กรมที่ดิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่จึงจะถือเป็นสัญญาที่สมบูรณ์

2. การฝากขายบ้านคอนโดสามารถกำหนดระยะเวลาเองได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ปีตามที่มีระบุไว้ในกฎหมาย

3. การทำสัญญาฝากขายบ้านคอนโดจะทำครั้งเดียวระยะยาวหรือจะทำเป็นระยะสั้นแล้วค่อยต่อสัญญาภายหลังก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

4. การขายฝากบ้านคอนโดนั้นเมื่อถึงเวลาไถ่ถอนคืนต้องชำระดอกเบี้ยตามกฎหมายอนุญาตคือไม่เกิน 15% ต่อปีของราคาขายฝาก

อนึ่งกรณีขายฝากกันระยะยาวอาจตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นช่วงๆแล้วแต่จะตกลงกันได้และการขายฝากนั้นนอกจากมีเจ้าหน้าที่ที่ดินมาเกี่ยวข้องเป็นคนกลางแล้วอาจต้องพึ่งพาสำนักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดีในกรณีที่เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนแล้วไม่สามารถติดต่อผู้รับขายฝากได้

ในกรณีของผู้รับขายฝากบ้าน คอนโด นั้น พึงระลึกเสมอว่า รายได้ที่จะได้รับมาจากดอกเบี้ยที่ผู้ขายฝากจะชำระให้เป็นระยะตามข้อตกลง หรือเมื่อต้องการไถ่ถอนทรัพย์ แต่กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงยังเป็นของเจ้าของทรัพย์ ความซื่อตรงของผู้รับขายฝากบ้าน คอนโด เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือที่จะทำให้ได้รับความไว้วางใจและบอกต่อๆ กันไป

และนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อยากรับขายฝากบ้าน คอนโดควรทราบ  หากใครที่กำลังสนใจควรศึกษาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อถึงคราวรับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้ถูกหยิบยกมาใช้แน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *